جهت ورود به سامانه اموزش مداوم مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان و شرکت در دوره ها و کارگاه ها کلیک کنید  

148256

کوتاهی قد کودکان و درمان آن با هورمون رشد

کنفرانس علمی یک روزه

1398/09/07
الی
1398/09/07

147904

عفونتهای بیمارستانی در کودکان بستری

کنفرانس علمی یک روزه

1398/09/14
الی
1398/09/14

147866

عفونتهای بیمارستانی در کودکان بستری

کنفرانس علمی یک روزه

1398/09/07
الی
1398/09/07

146608

فوریتهای 4

مدون

1398/09/07
الی
1398/09/07

144755

مراقبت آغوشی نوزادان

کارگاه

1398/08/09
الی
1398/08/09

144754

مراقبت تکاملی بر اساس ارزیابی شرایط فردی هر نوزاد ( NIDCAP)

کارگاه

1398/08/29
الی
1398/08/29

144753

احیای نوزادان

کارگاه

1398/07/18
الی
1398/07/18

144751

احیای نوزادان

کارگاه

1398/07/17
الی
1398/07/1

142414

تازه های کاوازاکی

کنفرانس علمی یک روزه

1398/07/11
الی
1398/07/11

آخرین بروز رسانی : 1400/10/06