اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

آقای دکتر وحید امین زاده  (لینک به سامانه علم سنجی)

آقای دکتر حمیدرضا بادلی  ریاست مرکز تحقیقات (لینک به سامانه علم سنجی)

خانم دکتر ستیلا دلیلی(لینک به سامانه علم سنجی )

اقای دکترشاهین کوه منایی (لینک به سامانه علم سنجی)

آقای دکتر هومان هاشمیان   (لینک به سامانه علم سنجی

 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان 1402

دکتر وحید امین زادهلینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر حمیدرضا بادلی ( لینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر عادل باقرسلیمی ( لینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر آفاق حسن زاده راد (سی وی)

دکتر بهرام دربندیلینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر ستیلا دلیلی ( لینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر شاهین کوه منایی( لینک یه سامانه علم سنجی )

دکتر هومان هاشمیان ( لینک یه سامانه علم سنجی )

 

اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

دکتر وحید امین زاده دانشیار فوق تخصص اعصاب کودکان

email: aminzadeh145@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 

دکتر حمیدرضا بادلی استاد و فوق تخصص کلیه کودکان 

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان

email:badeli@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  

 

دکتر عادل باقر سلیمی دانشیار فوق تخصص خون کودکان

email: baghersalimi498@yahoo.com

 لینک به سامانه علم سنجی

 

دکتر الهام بید ابادی دانشیار فوق تخصص اعصاب کودکان

email: bidabadi@mail.com

لینک به سامانه علم سنجی

 

دکتر طاهر چراغی دانشیار فوق تخصص اسم و الرژی کودکان

email: tcheraghi@gmail.com

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر سیده زهره جلالی دانشیار فوق تخصص نوزادان

email: z_jalali@gums.ac.ir

 لینک به سامانه علم سنجی

 

دکتر سیده آزاده حسینی نوری  استادیار متخصص کودکان 

email: hosseini@gums.ac.ir

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر بهرام دربندی دانشیار فوق تخصص خون کودکان

email:darbandi45@gmail.com

لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر ستیلا دلیلی دانشیار و فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

email:setiladalili1346@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی

 

دکتر فهیمه رحیمی بشر استادیار فوق تخصص قلب کودکان

email: rahimibashar@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر مرجانه زرکش دانشیار فوق تخصص نوزادان

email:zarkesh@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  

 

دکتر رضا شرفی دانشیار فوق تخصص نوزادان

email: rsharafi@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر سوده صالحی استادیار فوق تخصص گوارش کودکان

 email: dr.salehi@gums.ac.ir

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر افشین صفائی اصل استاد تمام فوق تخصص نفرولوژی کودکان

email:  afshin_safaei2@yahoo.com

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکترمحمد مهدی کرم بین دانشیار متخصص کودکان

email: karambin@gums.ac.ir

لینک به سامانه علم سنجی  

 

دکتر شاهین کوه منائی دانشیار فوق تخصص غدد کودکان

email: koohmana@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی 

 

 دکتر شهره ملک نژاد دانشیار فوق تخصص گوارش کودکان         

  maleknejadshohreh@yahoo.com

لینک به سامانه علم سنجی  

 

دکتر صدرالدین مهدی پور استادیار فوق تخصص نوزادان

email: smb1355@gmail.com

لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر آیه میرعمارتی استادیار و فوق تخصص روماتولوژی کودکان   

 لینک به سامانه علم سنجی 

 

دکتر هومان هاشمیان دانشیار فوق تخصص عفونی کودکان

مدیر گروه کودکان 

email: hashemian@gums.ac.ir 

لینک به سامانه علم سنجی 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/04/19